Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Kiểm tra - Tài chính

Cập nhật lúc : 00:00 31/05/2021

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VỚI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hôm nay, ngày 27 tháng 5  năm 2021, tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi gồm:

I. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Địa chỉ : Số 02 Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

- Điện thoại        : 0234.3822.324.

- Đại diện           : Ông Lê Minh Nhân                         Chức vụ: Chủ tịch

II. CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ)

- Địa chỉ : Số 10 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

- Điện thoại        : 02343.823.269                                  .

- Đại diện           : Ông Nguyễn Văn Bình                               Chức vụ:  Giám đốc

- Mã số thuế       : 0100686174-188 

Hai bên thống nhất ký thỏa thuận hợp tác với các nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Phối hợp quản lý việc thu, chuyển trả kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy và khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn và người lao động.

Điều 2. Các từ viết tắt và giải thích từ ngữ

1. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ tỉnh): Là Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Công đoàn các cấp gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh; Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành; công đoàn khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: Là Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các chi nhánh loại II trực thuộc.

4. Chi nhánh/Phòng giao dịch (CN/PGD): Là Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các chi nhánh loại II trực thuộc.

5. Địa bàn: Là địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Nguyên tắc hợp tác

1. Hợp tác trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên trên nguyên tắc bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn, của tổ chức Công đoàn và của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung hợp tác phải phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mỗi bên.

Điều 4. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thỏa thuận này quy định về trách nhiệm, nội dung phối hợp để thực hiện các hoạt động có liên quan đến quản lý việc thu, chuyển trả kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tại Công đoàn các cấp, các chi nhánh Agribank, phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh; hoạt động tạo nguồn trong đầu tư cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên công đoàn và các hoạt động khác theo nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên từng thời kỳ.

2. Thỏa thuận này áp dụng đối với các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn tỉnh và các chi nhánh Agribank, phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Các hoạt động hợp tác theo thỏa thuận gồm

1. Phối hợp thu, chuyển trả kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh;

2. Phối hợp khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank đến đoàn viên công đoàn;

3. Phối hợp cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên;

4. Phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động xã hội và các hoạt động khác theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG HỢP TÁC

Điều 6. Về hoạt động thu, chuyển trả kinh phí Công đoàn và trách nhiệm của các bên

1. Về thu, chuyển trả kinh phí công đoàn

1.1. Phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh từ người sử dụng lao động trên địa bàn vào tài khoản thu kinh phí công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam mở tại Agribank; đồng thời chuyển trả phần kinh phí các cấp công đoàn được sử dụng trong vòng 24h kể từ khi nhận được kinh phí công đoàn của người sử dụng lao động (trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thì được chuyển cho công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp được phân cấp thu kinh phí công đoàn).

1.2. Việc phối hợp thu kinh phí công đoàn được thực hiện theo quy trình do Agribank hướng dẫn tại văn bản 4793/NHNo-TTKH ngày 23/06/2020 của Tổng Giám đốc Agribankvà hướng dẫn số 09/HD ngày 10/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

1.3. Phí dịch vụ thực hiện theo quy định của Agribank (Văn bản số 7602/NHNo-TCKT ngày 2/10/2020 về áp dụng chính sách phí khi triển khai thu, chuyển trả KPCĐ qua hệ thống Agribank) và theo quy định trong văn bản hợp tác ủy thác thu và chuyển trả kinh phí công đoàn giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Agribank.

2.  Trách nhiệm của các bên

2.1. LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các chi nhánh/phòng giao dịch Agribank trên địa bàn tỉnh tham gia hợp tác trong xây dựng, triển khai nghiệp vụ thu, chuyển trả kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc (nếu có nhu cầu), vận động CĐCS khu vực sản xuất kinh doanh mở tài khoản (lập danh sách kết quả vận động chuyển cho Agribank Thừa Thiên Huế để kịp phối hợp thực hiện) và thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tại Agribank phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị.

2.2. Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Thực hiện mở tài khoản kịp thời cho Công đoàn các cấp để thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua hệ thống Agribank.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, cung cấp các thông tin cần thiết, hợp lý, hợp pháp theo yêu cầu.

- Các đơn vị của mỗi bên được bố trí cán bộ chuyên trách để hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp tài khoản và phương thức thu nộp kinh phí công đoàn; xử lý các vướng mắc, lỗi hệ thống… trong thời gian sớm nhất.

   Điều 7. Về hoạt động khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank, cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên công đoàn.

1. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp, hỗ trợ CN/PGD của Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các chi nhánh loại II trực thuộc trong việc vận động doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh sử dụng dịch vụ tiện ích ngân hàng của Agribank như: chi trả lương qua tài khoản, các dịch vụ tiền gửi, dịch vụ thẻ (thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ tín dụng cá nhân); tài khoản thanh toán, ngân hàng điện tử, thấu chi tài khoản… theo quy định hiện hành của Agribank.

2. LĐLĐ tỉnh và Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp trong việc xây dựng và cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên. Cụ thể như sau:

2.1. Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Cho vay có tài sản bảo đảm (cho vay tiêu dùng, sản xuất kinh doanh,.. cho vay qua tổ vay vốn, tổ liên kết,…):

+ Thời hạn vay vốn phù hợp, thời gian vay ngắn hạn tối đa 12 tháng, trung dài hạn từ 05-10 năm.

+ Lãi suất và phí ưu đãi, đảm bảo cạnh tranh và thấp hơn các chi nhánh Ngân hàng TMCP khác trên địa bàn.

- Cho vay tín chấp (thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng):

+ Hạn mức tín chấp tối đa 36 tháng lương cơ bản (đối với đơn vị sử dụng dịch vụ thẻ trả lương qua Agribank).

+ Đối với thẻ quốc tế: Theo thông lệ quốc tế.

- Hỗ trợ các đơn vị, Doanh nghiệp đặt cây ATM (có từ 1.000 công nhân lao động trở lên, 100% sử dụng thẻ ATM và dịch vụ của Agribank).

- Cung ứng nhiều dịch vụ ưu đãi khác theo Quy chế phối hợp của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Agribank Việt Nam.

2.2. LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Mở tài khoản của các cấp công đoàn tại Agribank theo các nội dung tại Quy chế số 500/QCPH-TLĐ-AGRIBANK ngày 28/05/2020 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và thỏa thuận hợp tác này.

- Vận động các CĐCS khu vực sản xuất kinh doanh mở tài khoản thanh toán; đoàn viên, người lao động sử dụng dịch vụ tại Agribank. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn các cấp được hưởng tối đa theo tỷ lệ tương ứng về lãi suất, phí, trợ cấp, an sinh xã hội,… để đảm bảo quyền, lợi ích của 02 bên và công tác chăm lo đoàn viên, người lao động.

Điều 8. Về hợp tác tổ chức hoạt động xã hội và công tác thông tin, tuyên truyền

1. Phối hợp trong tổ chức triển khai các hoạt động xã hội và các hoạt động khác theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên. Khi hoạt động hợp tác này hiệu quả và được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Agribank Việt Nam xếp loại hiệu quả hợp tác giữa Agribank chi nhánh tỉnh và LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đạt từ tốt đến xuất sắc để Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ hiệu quả tài chính xây dựng kế hoạch phối hợp với LĐLĐ tỉnh hỗ trợ, xây mới “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quy chế của LĐLĐ tỉnh.

2. Các bên được mời dự hội nghị tổng kết năm, đánh giá chuyên đề liên quan đến công đoàn và người lao động nhằm trao đổi thông tin giữa các Bên.

3. Sau khi hai bên đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tại Điểm 2.2- Điều 7 của Thỏa thuận hợp tác này, căn cứ kết quả đạt được LĐLĐ tỉnh đề xuất Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn theo quy định.

4. LĐLĐ tỉnh và Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và đơn vị truyền thông đăng tin, bài tuyên truyền trên công thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn trực thuộc về các ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, các chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các bên phối hợp cử cán bộ làm đầu mối thường trực trong công tác phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận. LĐLĐ tỉnh là Ban Tài chính, Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế là Phòng Kế toán Ngân quỹ và Phòng Dịch vụ Marketing. Đầu mối của mỗi cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo cơ quan phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện thỏa thuận này; tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện thỏa thuận và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (nếu có).

2. LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế và Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức thực hiện, để đảm bảo: thu, chuyển trả, tổng hợp nguồn thu kinh phí công đoàn kịp thời; sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Agribank hiệu quả; phát huy tối đa lợi thế hoạt động xã hội và tạo tiện ích cho người lao động giữa các Bên.

3. LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các nội dung thỏa thuận.

4. Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh/Phòng giao dịch thực hiện các nội dung thỏa thuận.

Điều 10. Bảo mật và trao đổi thông tin

1. Mỗi Bên trong Thỏa thuận cam kết bảo mật, không cung cấp, công bố cho những đơn vị không liên quan (trừ khi có văn bản chấp thuận của Bên còn lại), mọi thông tin cung cấp cho nhau và nội dung Thỏa thuận này, ngoại trừ các thông tin mà một Bên có nghĩa vụ phải cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Tất cả các thông báo và trao đổi khác giữa các Bên liên quan tới việc thực hiện Thỏa thuận phải được lập thành văn bản và được thông qua giữa các bên.

Điều 11. Hiệu lực thỏa thuận hợp tác

1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký bởi các đại diện có thẩm quyền của các Bên.

2. Thỏa thuận này có hiệu lực trong vòng 05 (năm) năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi có một thỏa thuận khác thay thế hoặc khi được chấm dứt theo quy định trong thỏa thuận của hai Bên (cấp Trung ương và cấp địa phương).

3. Mọi sửa đổi, bổ sung vào Thỏa thuận này phải được thực hiện bằng văn bản và được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên. Thỏa thuận này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị như nhau, LĐLĐ tỉnh giữ 02 (hai) bản, Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế giữ 02 (hai) bản làm căn cứ thực hiện./.

                                                                                                    Văn phòng

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---