Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Kiểm tra - Tài chính

Cập nhật lúc : 15:26 19/11/2018

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP Năm 2018, ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các văn bản hướng dẫn đến công đoàn các cấp trong tỉnh chỉ đạo ủy ban Kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn.

      Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hàng năm về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn, người lao động.

         Đến nay, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra đồng cấp, 18 cuộc kiểm tra cấp dưới, tổ chức giám sát 16 cuộc tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 245 cuộc về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tài chính công đoàn. Kiến nghị truy thu số tiền 3.240.000đồng (chủ yếu là các khoản truy thu khác); thụ lý giải quyết và tham gia giải quyết 35 đơn khiếu nại với 158 lượt đoàn viên, người lao động đến khiếu nại, kiến nghị. Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã kịp thời tham mưu cho Ban thường vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết 23 đơn đảm bảo quyền lợi cho 41 người lao động. Phần lớn đơn khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị được giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên cạnh việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã trực tiếp giải quyết 12 đơn kiến nghị của người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người lao động có chỗ dựa, tin tưởng vào tổ chức công đoàn      

         Thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức, đoàn viên: Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện 16 cuộc giám sát, về thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và điều chỉnh giảm 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn dành cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức 61 cuộc giám sát, phát hiện có 12 đơn vị, tổ chức có khuyết điểm, vi phạm về việc chấp hành điều lệ và tiến hành xác minh, kiểm tra xử lý theo quy định. Từ những phát hiện trên, Ủy ban Kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị sai phạm khắc phục kịp thời.

         Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã giúp cho Công đoàn cơ sở nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định về công tác tài chính công đoàn, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, hạn chế tiêu cực, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đạt được những kết quả trên trước hết là sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cùng với sự nỗ lực của tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, đoàn viên đã ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng trong việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết Công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát là yếu tố quyết định xuyên suốt trong hoạt động Công đoàn và cũng là chức năng quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là cán bộ, đoàn viên đang chịu sự tác động của nhiều nhân tố phức tạp đan xen, vẫn còn một số tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động còn yếu kém, không phát huy được vai trò, chức năng “Công đoàn là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ”. Bên cạnh đó, hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp cũng gặp không ít khó khăn, hầu hết cán bộ làm công tác ủy ban Kiểm tra kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thiếu chủ động, nghiệp vụ kiểm tra còn yếu, chất lượng và hiệu quả kiểm tra chưa cao; đôi lúc chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn bất cập, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số công đoàn cơ sở chưa đi vào nề nếp, phương pháp kiểm tra, giám sát của công đoàn và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra chưa thật sự đổi mới.

Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn là hết sức cấp thiết, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIV Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo chúng tôi cần thực hiện một số giải pháp sau:

Trước hết, là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và những nội dung cơ bản của Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức và hoạt động UBKT công đoàn; tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chương trình công tác được Ban chấp hành công đoàn cùng cấp thông qua.

Hai là, Đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ, tài chính công đoàn, tập trung kiểm tra những nội dung chủ yếu, như: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài chính của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, việc thực hiện dự toán ngân sách, nội dung thu, chi, phân phối và sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn, việc trích lập và sử dụng các quỹ do công đoàn quản lý và tham gia quản lý theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Nhà nước...

Ba là, Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát về chấp hành Điều lệ, tài chính công đoàn; bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra, thể hiện tính thống nhất từ khâu tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra đến khâu đưa ra kết luận kiểm tra; kết luận kiểm tra phải thực sự khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Bốn là, Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, yêu cầu đơn vị được kiểm tra báo cáo những nội dung đã thực hiện, những nội dung chưa thực hiện đúng thời gian quy định.

Năm là, Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không tồn đọng, vượt cấp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng, quản lý của nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Sáu là, Kịp thời bổ sung, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý; cán bộ Ủy ban Kiểm tra công đoàn phải có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, khách quan, trung thực và am hiểu công đoàn, chính sách pháp luật, thông thạo nghiệp vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra tài chính công đoàn cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với những đơn vị có thành tích trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

       Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn nói chung và hoạt động của ủy ban Kiểm tra nói riêng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phát triển có hiệu quả và lành mạnh trong xã hội./.

 

                                                                   Nguyễn Xuân Thanh- PCN UB Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 

 

 

 

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---