Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Kiểm tra - Tài chính

Cập nhật lúc : 00:00 24/01/2019

Công đoàn chủ động giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động

Công tác tiếp đoàn viên Công đoàn và người lao động; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai các văn bản, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Liên đoàn Lao động tỉnh đến các cấp công đoàn trong tỉnh để thực hiện; ban hành nội quy, quy định tiếp đoàn viên công đoàn, người lao động; xây dựng lịch tiếp đoàn viên, người lao động; phân công cán bộ tiếp nhận, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo. Theo quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (hoặc Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được ủy quyền) định kỳ tiếp đoàn viên Công đoàn và người lao động tại Phòng tiếp đoàn viên Công đoàn và người lao động vào ngày 15 hàng tháng. Văn phòng Ủy ban Kiểm tra cùng với Văn phòng tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên tiếp đoàn viên Công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị vào các ngày trong tuần. Bên cạnh đó, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh còn tham gia tập huấn nghiệp vụ chuyên đề của kiểm tra tại các cấp công đoàn về công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện theo chức năng của mình, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp trực tiếp giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Công đoàn và tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ tham gia với các cơ quan, đơn vị, chức năng cùng cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp đã tiếp 158 lượt đoàn viên, người lao động đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, tiếp nhận 35 đơn khiếu nại, kiến nghị. Về nội dung đơn chủ yếu liên quan đến quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động và tập thể người lao động, tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực: Nâng lương, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, chấm dứt HĐLĐ, chốt, trả sổ BHXH, giải quyết chế độ thôi việc…

Qua nghiên cứu, phân loại đơn, bám sát hướng dẫn của CĐ cấp trên cùng với sự nỗ lực, chủ động và trách nhiệm cao. Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ban thường vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước có liên quan, tổ chức làm việc trực tiếp với người sử dụng lao động, giải quyết 35/35 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Phần lớn đơn khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Kết quả số người được bảo vệ quyền lợi là 158 người, trong đó số người được trở lại làm việc là 02, số người được giải quyết nâng lương theo quy định của là 03; số người được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản: 10 người; số người được giải quyết các chế độ chấm dứt HĐLĐ, trả sổ BHXH 136 người, quyền lợi khác là 07 người.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại doanh nghiêp và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, việc giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn cơ sở vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ngày càng có nhiều công nhân lao động tìm đến Công đoàn cấp trên khi quyền lợi bị xâm phạm. Trong những người đi khiếu nại, phản ánh, kiến nghị mong muốn được pháp luật giải quyết công minh; cũng có người mặc dù việc khiếu nại đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng pháp luật, nhưng vì thiếu hiểu biết, vì cố chấp mà vẫn cố tình khiếu nại kéo dài. Song việc giải quyết khiếu nại ở cơ sở tỉ lệ còn thấp và chưa theo kịp những phát sinh trong quan hệ lao động; dẫn đến khiếu nại vượt cấp, sai thẩm quyền làm cho thời gian giải quyết khiếu nại kéo dài, quyền lợi người lao động chậm được giải quyết.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Tổng Liên đoàn, các cấp Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung làm một số nhiệm vụ sau: 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác phổ biến và tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, phản ánh, kiến nghị ngay tại cơ sở thông qua đối thoại, hòa giải...;

- Phân loại, xử lý, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thường xuyên tìm hiểu, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở giải quyết ngay khi xuất hiện nguy cơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;

- Cần nắm vững kiến thức pháp luật, thực hiện đúng thẩm quyền, đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tiếp đoàn viên và người lao động đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, tham gia giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị dứt điểm ngay tại cơ sở, không để kéo dài;

 - Cán bộ Công đoàn cơ sở phải nắm vững kiến thức pháp luật để giúp người sử dụng lao động thực hiện đúng luật; đồng thời giáo dục người lao động ý thức chấp hành Nội quy, kỷ luật; hiểu rõ quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Từ đó, làm cho cả hai phía trong quan hệ lao động thấy Công đoàn thật sự cần thiết, tin cậy tìm đến Công đoàn khi gặp khó khăn hoặc phát sinh mâu thuẫn.

Công tác giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của đoàn viên, người lao động đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn trong xã hội./.

 

                                         Xuân Thanh

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---