Thứ ba, ngày 21 tháng 05 năm 2024

Cơ quan LĐLĐ TỈNH

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2023

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, báo cáo việc đánh giá tổng kết vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022; Báo cáo công khai tài chính ...

Tất cả văn bản