CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Văn phòng

Cập nhật lúc : 00:00 11/05/2021

NGHỊ QUYẾT

NGHỊ QUYẾT 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV

về nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021

 

Đồng chí Lê Minh Nhân, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế khoá XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã họp tại thành phố Huế.

Hội nghị đã đón đồng chí Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Cấp ủy các địa phương cùng dự. 

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Sau khi nghe dự thảo các văn bản, các ý kiến phát biểu thảo luận và phát biểu. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa XIV):

 

QUYẾT NGHỊ 

1. Thông qua các nội dung

1.1. Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

1.3. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh.

1.4. Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

1.5. Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.

2. Thống nhất ban hành nghị quyết về nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau

2.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

2.1.1. Chỉ tiêu công đoàn chủ động thực hiện:

- Kết nạp mới 5.060 đoàn viên.

- 100% doanh nghiệp có 25 lao động trở lên được thành lập công đoàn cơ sở.

- Giới thiệu ít nhất 1.297 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Phấn đấu thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 85% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước có đủ điều kiện theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Có ít nhất 90% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Có ít nhất 90% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 90% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước trở lên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% dự toán được phê duyệt trở lên.

- Vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa ít nhất 50 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn.

 - Ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về tài chính, 10% về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.

- Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca cao hơn 15.000 đồng ở các doanh nghiệp đã có công đoàn cơ sở.

2.1.2. Chỉ tiêu công đoàn phối hợp thực hiện

- 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức. 100% số doanh nghiệp nhà nước và 70% số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 70% trở lên số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

- 100% doanh nghiệp nhà nước, 70% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; 80% các bản thỏa ước có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với quy định của pháp luật; có ít nhất 40% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên, trong đó, ít nhất 35% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

- Có ít nhất 80% đoàn viên và người lao động được phổ biến, thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Có ít nhất 70% số đoàn viên và người lao động nơi có công đoàn cơ sở được tập huấn, tham gia học tập, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

2.2. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

2.2.1. Triển khai chương trình toàn khóa theo kế hoạch; giám sát, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV ban hành. Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục triển khai cải cách hành chính trong hệ thống Công đoàn tỉnh. Đổi mới cách thức ban hành văn bản chỉ đạo theo hướng sát thực tiễn, phát huy tối đa ý kiến góp ý của các cấp công đoàn trong quá trình xây dựng văn bản và triển khai thực hiện.

2.2.2. Chủ động trong công tác tham gia góp ý xây dựng các chính sách pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động, nhất là Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc bổ sung, sửa đổi, ký mới thỏa ước lao động tập thể theo hướng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, quan tâm chính sách đối với lao động nữ. Tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động, doanh nghiệp; tập trung giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca và chính sách nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động. Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác đối thoại tại cơ sở, chú trọng đối thoại đột xuất.

2.2.3. Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu - 2021 với phương châm: tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết; đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, đúng đối tượng, giảm chi phí hình thức; triển khai chi hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ ngày 12/01/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngoài khu vực Nhà nước, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2.2.4. Tuyên truyền và triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Công đoàn tỉnh; tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức đồng bộ các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021. Phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động thông tin trên mạng xã hội của các cấp công đoàn. Đổi mới hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp để giải quyết.

2.2.5. Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Rà soát, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy ở các cấp công đoàn, các đơn vị trực thuộc; hoàn thành công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Trưởng và phó các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028; hoàn thành cơ bản việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tiếp tục thực hiện giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

2.2.6. Tiếp tục triển khai Nghị quyết về “Đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn”. Triển khai Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 trong các cấp công đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

2.2.7. Tổ chức tốt công tác thu tài chính công đoàn theo kế hoạch, xây dựng Quy chế phối hợp và Kế hoạch hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các cấp Công đoàn; quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn năm 2021 theo hướng tập trung, không chồng chéo, chú trọng công tác kiểm tra chính cùng cấp và kiểm tra công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

2.3. Tổ chức thực hiện

2.3.1. Văn phòng và các Ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh

Căn cứ chương trình công tác, chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách để tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện; tiếp nhận và phản ánh với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, tham mưu đề xuất phương án giải quyết.

2.3.2. Các cấp Công đoàn trực thuộc

Căn cứ chương trình công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, tình hình thực tiễn tại địa phương, ngành, đơn vị, nghiên cứu, cụ thể hóa, bổ sung vào chương trình công tác của cấp mình, chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, đảm bảo đồng bộ, khả thi, định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh phát huy kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

 

BAN CHÂP HÀNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 


Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---