Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam                    Chào mừng bạn đến với website Liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế - Vì quyền lợi của bạn hãy gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam                     Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng!
Thứ tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Tuyên truyền giáo dục - Nữ công

Cập nhật lúc : 14:05 15/01/2020

Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 31/12/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc “tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ, ngày 13//01/2020 về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Thông qua tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng, bồi đắp niềm tin của CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời, làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

2. Yêu cu:

- Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung phát hiện, biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của CNVCLĐ đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYẾN TRUYN

1. Nội dung tuyên truyên:

- Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

- Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, sự phát triển của Đảng qua các kỳ đại hội, gắn với 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần  thứ XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... của địa phương, của tỉnh và của đất nước; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong thời kỳ tới.

- Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biêu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Hình thức tuyên truyền 

- Trên trang thông tin Công đoàn Thừa Thiên Huế;

- Trên mạng xã hội face book Công đoàn Huế, fan page Công đoàn Thừa Thiên Huế;

- Tuyên truyền miệng, sinh hoạt Công đoàn;

- Tuyên truyền cổ động trực quan;

- Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước CNLĐ tỉnh;

- Tham gia các cuộc thi tìm hiểu.

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

Để công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cụ thể, thiết thực, hoạt động tuyên truyền chia làm ba đợt cao điểm:

1. Đợt 1: Từ nay đến trước thời điểm Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh

- Tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm, gắn với quá trình 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Thừa Thiên Huế, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng;

- Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh vào các dự thảo văn kiện nêu trên.

- Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (tháng 4/1930 - tháng 4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2020); chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Đợt 2: Trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 

2.1. Trước Đại hội:

- Tuyên truyền các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

- Tuyên truyền các đợt sinh hoạt, các nội dung đóng góp ý kiến tích cực của các cấp Công đoàn, đoàn viên và người lao động trong tỉnh vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các câp ủy trong 5 năm (2015 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

- Tiếp tục tuyên truyên về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

2.2 Trong Đại hội:

- Chủ đề và phương châm chỉ đạo, tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội.

- Đóng góp của các cấp Công đoàn vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần  thứ XIII của Đảng.

- Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội đối với Đại hội.

 - Những thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Các hoạt động văn hóa nghệ thuật - thể thao chào mừng Đại hội.

2.3 Sau Đại hội:

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Hướng dẫn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

- Niềm tin, sự tin tưởng, phần khởi của CNVCLĐ trong tỉnh về kết quả Đại hội.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh.

3. Đợt 3: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc ln thứ XIII của Đảng

 * Tiếp tục tuyên truyền kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng:

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: việc đóng góp ý kiến của Công đoàn các cấp, đoàn viên và người lao động vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

- Những tập thể, cá nhân là đoàn viên Công đoàn điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ X; các cấp Công đoàn, đoàn viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

- Tình cảm của đoàn viên Công đoàn, CNLĐ hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là mong muốn của đoàn viên Công đoàn đối với Đảng và Đại hội.

* Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng:

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng.

- Chủ đề, phương châm của Đại hội.

- Các hoạt động của Đại hội.

- Các văn kiện được trình bày tại Đại hội.

- Các tham luận, các quyết định của Đại hội.

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

* Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng:

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.

- Thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng.

- Nội dung các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng.

- Công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Dư luận tích cực từ đoàn viên CĐ, CNLĐ về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, các cấp CĐ cần coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội đề xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng...

Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyên các ngày lễ, ký niệm lớn của quê hương, đấtt nước trong năm 2020.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH Ở LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

1. Đăng tải dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến của cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động trên trang Thông tin Công đoàn Thừa Thiên Huế;

2. Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp;

3. Tổ chức Hội nghị Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ;

4. Hưởng ứng các hoạt động do các cấp ủy tổ chức chào mừng Đại hội các cấp;

5. Mở chuyên mục Ý kiến đoàn viên Công đoàn với Đảng trên trang Thông tin Công đoàn Thừa Thiên Huế.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Xây dựng hướng dẫn, nội dung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xây dựng chuyên mục Ý kiến đoàn viên Công đoàn với Đảng trên trang Thông tin Công đoàn Thừa Thiên Huế.

- Hướng dẫn học tập và tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thời gian trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Các cấp Công đoàn, các đơn vị trực thuộc:

- Căn cứ nội dung kế hoạch này và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị.

- Cổ vũ, động viên đoàn viên CĐ, CNLĐ tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Tuyên truyền, vận động đoàn viên CĐ, CNLĐ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; bảo đảm tình hình an ninh trật tự, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp tại cơ sở.

-  Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan; tham gia chỉnh trang, cắt tỉa, trang trí hoa, cây cảnh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Huế, nhất là ở cửa ngõ hai đầu tại huyện Phú Lộc và huyện Phong Điền.

 

Ban Tuyên giáo - LĐLĐ tỉnh

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---